مکان: تهران
 
عنوان : تکامل زمين ساختى-چينه اى پهنه بر خوردى اوراسيا-عربى در سنوزوئيک پسين : نگاهى برحاشيه شمال باخترى فلات ايران
شرح مختصر :
برگزارى سخنرانى علمى
 
شرح کامل:

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

برگزارى سخنرانى علمى

با عنوان:

زمان:  10 مردادماه 1391، ساعت 10:00 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

Tectono-Stratigraphic evolution of the Late Cenozoic Arabia-Eurasia Collision Zone:a look at the North-Western Margin of the Iranian Platea

 

 تکامل زمين ساختى-چينه اى پهنه بر خوردى اوراسيا-عربى در سنوزوئيک پسين : نگاهى برحاشيه شمال باخترى فلات ايران

 

By: Dr. Paolo Ballato  university of Potsdam

.    شرکت براى عموم آزاد است