مکان: بيرجند
آدرس : دانشگاه بيرجند
آدرس اینترنتی کنفرانس : http://international.gsi.ir
 
عنوان : ژئوديناميک شرق ايران
شرح مختصر :
سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر داردسمينار 2 روزه
 
شرح کامل:

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر داردسمينار 2 روزه  ژئوديناميک شرق ايران همراه با فيلد صحرايى با موضوع

Geodynamics of Iran”&Subduction processes

فرآیندهای فرورانش و ژئودینامیک ایران

"P-T-deformation-time paths: examples, usefulness, tools"

دگرشکلی در فازهای فشار-حرارت: مثالها- کاربری- ابزار

By: Prof. Philippe Agard, University of Paris 6, France

و سخنرانی با موضوعات

الگوی ماگمایی ایران: بنیانها و مثال ها، توسط دکتر جعفر عمرانی- سازمان زمین شناسی کشور

تکوین زمین ساختی خاور ایران ،توسط دکتر محمد مهدی خطیب- دانشگاه بیرجند

الگوی ماگماتیزم خاورایران ، توسط دکتر محمد حسین زرین کوب- دانشگاه بیرجند

را در تاريخ هاى 17-18 بهمن 1389در بیرجند(دانشگاه بیرجند) برگزار نمايد.