مکان: تهران
 
عنوان : آشکوب هاى يخچالى ، کليد چينه شناختى در سيستم کواترنر
شرح مختصر :
آشکوب هاى يخچالى ، کليد چينه شناختى
 
شرح کامل:

بسمه تعالى


بدينوسيله به اطلاع علاقمندان مى رساند سخنرانى علمى با موضوع " آشکوب هاى يخچالى ، کليد چينه شناختى در سيستم

کواترنر"

                                                     Glacier stage, stratigraphycal key in quaternary system

 

توسط مهندس ناصر حسين خان ناظر(مهندسين مشاور راگا زمين ساخت) در محل پژوهشکده سازمان برگزار مى شود.


زمان : چهارشنبه  16/10/1388  ساعت 12-10